Thanks to DJ Omnimaga for:
* mountains1
* mountains2
* stonepillars_day
* stonepillars_night
* lava